Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Download hier

Hoofdstuk I Algemene bepalingen.

L’Unité IT Solutions B.V. en L’Unité Hosting B.V.
Nijverheidsweg 18
1271 EA Huizen

Inschrijfnummers K.v.K. te Hilversum

L’Unité IT Solutions BV: 32161552
L’Unité Hosting BV: 32107314

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten tussen L’Unité IT Solutions B.V. en/of L’Unité Hosting B.V., beiden gevestigd te 1271 EA Huizen aan de Nijverheidsweg 18, hierna te noemen “L’Unité” en haar opdrachtgever(s) c.q. koper(s).
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. L’Unité en de wederpartij worden hierna ook gezamenlijk geduid als ”partijen”.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere bedingen of voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door L’Unité te leveren hard- en software (al dan niet in de vorm van een standaardpakket) met bijbehorende materialen c.q. bescheiden alsmede de door L’Unité te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, rapporten e.d..
6. Onder “Overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle rechtsverhoudingen waaronder (maar niet uitsluitend) alle overeenkomsten (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend), waaronder ook aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) en het gebruik van de website www.lunite.nl en elke (andere) afspraak tussen partijen tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van diensten door L’Unité ten behoeve van de wederpartij.
7. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van L’Unité bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door L’Unité bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
3. De omvang van de verplichtingen van L’Unité wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door L’Unité, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Wanneer L’Unité op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan L’Unité worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van L’Unité. L’Unité is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
6. L’Unité noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van L’Unité zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft L’Unité het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van L’Unité, prospectussen, catalogi, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door L’Unité getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. L’Unité heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits L’Unité de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Prijzen, uurtarieven

1. De door L’Unité gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn af magazijn en exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
2. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is L’Unité gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door L’Unité en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is L’Unité gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft L’Unité het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door L’Unité gewenste vorm en op het door L’Unité gewenste tijdstip c.q. tijdig aan L’Unité verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. inlichtingen aan L’Unité verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij L’Unité in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit voor L’Unité kunnen voortvloeien.
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
3. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers, elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan L’Unité verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van L’Unité staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is L’Unité gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die L’Unité hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien L’Unité haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig en/of niet-volledig nakomt, dient zij eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door L’Unité per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Als levering wordt gezien het feitelijke in bezit van de wederpartij of transporteur brengen van de zaak.
4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door L’Unité te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. L’Unité is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, danwel indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van L’Unité.
5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van L’Unité bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van L’Unité bevinden.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt L’Unité zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. L’Unité stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij L’Unité in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
7. Indien de wederpartij ook na verloop van de door L’Unité gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft L’Unité het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
9. L’Unité is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. L’Unité kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van L’Unité niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is L’Unité gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan L’Unité niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft L’Unité het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. L’Unité heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door L’Unité verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door L’Unité in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Reclames

1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij L’Unité binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan L’Unité.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan L’Unité te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 10 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan L’Unité kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. L’Unité dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van L’Unité indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door L’Unité te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal L’Unité in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
9. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

1. L’Unité is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van L’Unité.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van L’Unité – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is L’Unité nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door L’Unité gesloten verzekering.
5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht L’Unité zich die materialen c.q. zaken – te haarer keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
6. L’Unité staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen L’Unité tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b. In afwijking van sub a. van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
8. Zo door L’Unité geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt L’Unité de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens L’Unité en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart L’Unité tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van L’Unité of van een derde namens L’Unité strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan L’Unité zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan L’Unité;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L’Unité;
e. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan L’Unité heeft verstrekt en L’Unité de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 11: Betaling

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan L’Unité een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door L’Unité te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft L’Unité het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. L’Unité zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van L’Unité kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is L’Unité bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien L’Unité het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op L’Unité heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 12: Overmacht

1. Indien nakoming van de Overeenkomst door L’Unité, incluis eventuele door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, onmogelijk wordt gemaakt door overmacht (zie lid 2 van dit artikel) en/of andere onvoorziene omstandigheden buiten haar invloedsfeer, dan is L’Unité gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens L’Unité tot aan dat moment te voldoen.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij L’Unité, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld en alle andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer liggen van L’Unité die voor haar het nakomen van de afspreken op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, onmogelijk maken.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. L’Unité behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens L’Unité heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door L’Unité. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond en volledig opeisbare boete ad € 10.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, blijven alle intellectuele eigendomsrechten op alle door L’Unité aan de wederpartij geleverde software en/of ander materiaal waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, berusten bij L’Unité.
4. Ingeval L’Unité een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van L’Unité vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
5. De wederpartij is verplicht L’Unité terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: Pand/warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens L’Unité heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. L’Unité kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van L’Unité op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. L’Unité garandeert dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door L’Unité moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door L’Unité geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal L’Unité, ter harer keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien zij L’Unité niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat L’Unité in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
2. L’Unité zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door L’Unité ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op diens intellectuele eigendomsrechten, voor zover de door L’Unité ontwikkelde software inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten van zo een derde. L’Unité zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij L’Unité onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan L’Unité overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan L’Unité de software vervangen of zodanig wijzigen als L’Unité juist acht.
3. Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij L’Unité, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van L’Unité zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
4. Het is L’Unité toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van L’Unité kan bevatten.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden en de mogelijkheden die de wet daar voor biedt, heeft L’Unité het recht om een Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te ontbinden, met ingang van het moment dat de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, bij haar conservatoir of executoriaal beslag is gelegd, in geval van onder curatelestelling of de wederpartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is deze gehouden alle kosten en schade waaronder de gederfde winst aan L’Unité te vergoeden. L’Unité is gerechtigd dergelijke kosten en schaden te fixeren en – te harer keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij vrijwaart L’Unité voor alle eventuele schadeclaims van derden ten gevolge van haar annulering c.q. opzegging.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18: Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Al hetgeen de wederpartij aan L’Unité ter beschikking stelt, in verband met de door L’Unité te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. L’Unité staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door L’Unité zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
5. L’Unité verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
6. Het is L’Unité toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten c.q. werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
7. Indien L’Unité bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij persoonsgegevens verwerkt en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hoedanigheid als verwerker optreedt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande subleden (7.1 tot en met 7.2) van toepassing.
7.1 L’Unité verwerkt persoonsgegevens enkel onder het gezag van wederpartij en uitsluitend ter uitvoering van de diensten en voor de duur van de overeenkomst en zulks binnen de kaders van de in de Bijlage 1 achter deze voorwaarden opgenomen tussen partijen toepasselijke verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 AVG (hierna: de Verwerkersovereenkomst), die integraal onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
7.2 Partijen zijn het erover eens dat L’Unité ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens Verwerker is en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Verwerkersovereenkomst uitsluitend bij wederpartij (Verantwoordelijke) ligt.

Artikel 19: Toepasselijk recht/forumkeuze

1. Op deze algemene voorwaarden en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, geschillen over het bestaan of de geldigheid van de algemene voorwaarden daaronder begrepen, en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, zullen in eerste aanleg exclusief (dus met uitsluiting van andere fora) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden Nederland.

Hoofdstuk II Specifieke bepalingen.

Het bepaalde in voornoemd Hoofdstuk I in de Algemene Bepalingen van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de navolgende Specifieke Bepalingen.

Ontwikkelen van de software

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien L’Unité maatwerksoftware speciaal voor de wederpartij ontwikkelt. Onder de term “software” wordt verstaan de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 20: Ontwikkelen van de software

1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. L’Unité zal die softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat. De wederpartij vrijwaart L’Unité voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan L’Unité de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door L’Unité opgeleverde software c.q. fases, indien en voor zover de facturen voldaan zijn. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 21: Wijzigingen en meerwerk

1. L’Unité zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
2. Indien voor de softwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal L’Unité de wederpartij tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 22: Oplevering en acceptatie

1. L’Unité zal de te ontwikkelen software conform de daartoe opgestelde specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren.
2. Indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de software gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan L’Unité ter beschikking zullen worden gesteld.
3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de software voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij L’Unité hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat L’Unité de gebreken heeft hersteld.
4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de software gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij L’Unité onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. L’Unité zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal L’Unité aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
5. De software wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de software geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij L’Unité niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

Artikel 23: Garantie t.a.v. de software

Gedurende een periode van 3 maanden na aanvaarding c.q. oplevering zal L’Unité naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan L’Unité toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de software door anderen dan L’Unité is gewijzigd en/of bewerkt.

Gebruiksrecht standaardpakket

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien L’Unité de wederpartij het recht tot het gebruik van algemeen beschikbare en niet speciaal voor de wederpartij ontwikkelde software (standaardpakket) verleent, ook indien het standaardpakket ten behoeve van de wederpartij is gewijzigd of uitgebreid. Onder de term “software” wordt in dit kader verstaan: de computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.

Artikel 24: Gebruiksrecht

3. L’Unité verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve en niet-overdraagbare (vide lid 6) recht tot het gebruik van het standaardpakket.
4. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
5. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij L’Unité afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
6. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van L’Unité niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.

Artikel 25: Standaardpakket van toeleverancier

Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. L’Unité zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Onderhoud

Artikel 26: Onderhoud

1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van L’Unité de geconstateerde gebreken aan L’Unité melden. Na ontvangst van de melding zal L’Unité naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet.
2. L’Unité kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan L’Unité toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan L’Unité is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
3. Indien een onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal L’Unité bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is L’Unité niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan L’Unité een vergoeding vragen.

Ontwikkelen van websites, webservices e.d.

Naast de artikelen 20 tot en met 22, zijn de volgende bepalingen mede van toepassing indien L’Unité werkzaamheden in verband met de ontwikkeling van een website, webservice en/of aanverwanten voor de wederpartij verricht.

Artikel 27: Ontwikkelen van de website

1. L’Unité zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal L’Unité de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. L’Unité en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
3. L’Unité is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met L’Unité heeft voldaan.
5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.
6. L’Unité behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d..
7. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met L’Unité schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
8. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L’Unité een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 22, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 22 bedoelde testperiode openbaar te maken.
11. Indien L’Unité adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is L’Unité niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd zoals conform hetgeen ter zake schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 28: Garantie t.a.v. de website

1. L’Unité zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van L’Unité, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal L’Unité, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
3. De wederpartij dient L’Unité schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
4. L’Unité behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan L’Unité ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.

Artikel 29: Webservice

1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij L’Unité aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel L’Unité als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is L’Unité gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van L’Unité ter zake van eventuele schadevergoeding. L’Unité behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van L’Unité, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft L’Unité tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat L’Unité jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
d. zich bezig te houden met het zogenaamde ‘hacken’, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
f. via de dienstverlening van L’Unité aan te sporen tot, dan wel zich bezig te houden met, illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van L’Unité dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
h. zich onrechtmatig te gedragen jegens L’Unité en/of derden.
4. De wederpartij vrijwaart L’Unité ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door L’Unité geleverde hostingservices.
5. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van L’Unité, onverminderd het recht van L’Unité om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
6. L’Unité is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van L’Unité.
7. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Artikel 30: De domeinnaam, huur en registratie

1. L’Unité verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
2. Na betaling door de wederpartij van al hetgeen aan L’Unité is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
3. L’Unité draagt zorg voor de bereikbaarheid en aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
4. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de wederpartij.
5. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij de wederpartij uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum middels een aangetekend schrijven heeft opgezegd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 31: Intellectuele eigendomsrechten

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan L’Unité toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is L’Unité daartoe uitsluitend bevoegd.

Versie januari 2021

Bijlage ‘Verwerkersovereenkomst